Dalton

Onze school werkt volgens de principes van het Daltononderwijs. Vanuit de waarden: samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en borging, geven we ons onderwijs vorm. Kinderen gaan hierdoor sterk, competent en zelfbewust naar de middelbare school. 

Dalton is een manier van werken en een houding ten opzichte van de leerlingen en de lesstof. Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs, zei het volgende over haar onderwijs: “Dalton is no method, no system, it’s an influence; a way of living”.

Op onze school leren kinderen zelfstandig te werken. Ons uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren. We werken met dag- of weektaken. Kinderen leren inschattingen te maken over hun werk, het in te plannen en hun werk te evalueren. We stimuleren samenwerking tijdens het werken aan de projecten. Om te leren hoe je taken verdeelt en samenwerkt, gebruiken we coöperatieve werkvormen.

 

Uitgangspunten van het Daltononderwijs

 

SAMENWERKING                                                                                   

"The school functions as a social community"

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.

 

VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID

"Freedom and responsibility together perform the miracle"

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

 

EFFECTIVITEIT

Dalton is een "Efficiency measure"

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen en om het leren doelmatiger te maken.

 

ZELFSTANDIGHEID
"Experience is the best and indeed the only real teacher"

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

 

REFLECTIE

"I would be the first to hear welcome criticism"

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is belangrijk. Reflectie geeft inzicht in wat je kent en kunt. Leerkrachten begeleiden de leerlingen hierin. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

 

Meer informatie over Daltononderwijs kunt u vinden op de site van de Nederlandse Daltonvereniging