Missie, visie, doelen

Missie

“Creëer betrokkenheid, verander de wereld”

Wij willen dat onze leerlingen in staat zijn om in deze turbulente, complexe tijden te floreren en de wereld te veranderen. In relatie tot hun omgeving leren we ze groot te denken en klein te beginnen. Wij streven naar gelijkheid en excellentie binnen ons lerende systeem; naar het beste onderwijs voor iedere leerling.

 

Visie

“De opbrengst, dat ben ik”

Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Onze school heeft een leerlandschap waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding en besef van hun plek en hun verantwoordelijkheid voor onze wereld.

Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan onze leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Onze kinderen groeien op in een complexe globale maatschappij, maar zij zijn veel beter in het terugbrengen van complexe problemen in simpele, oplosbare vraagstukken, dan volwassenen. Het is het dan ook onze opdracht om kinderen een stem te geven in het komen tot maatschappelijke oplossingen. We moeten gebruik maken van hun kracht.

 

Doelen

Wij richten ons onderwijs efficiënt in. Kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs stemmen we af op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen en verbinden we aan betekenisvolle projecten uit de wereld om hen heen.

Wij zien onze leerlingen als de vormgevers van de toekomst. Vanuit onze overtuiging dat innovatie en creativiteit in het DNA van ieder mens zit, dagen wij onze leerlingen uit om samen met onze professionals te werken aan relevante vraagstukken die van belang zijn voor henzelf en hun omgeving.

Onze professionals stellen zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Ze dagen leerlingen uit in betekenisvolle projecten die in relatie staan met de omgeving van de school en stellen leervragen van de leerlingen hierin centraal.